Warunki korzystania z programów "BuildDesk Energy Certificate Professional", "BuildDesk Energy Audit" i "BuildDesk Eko Efekt".Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate Professional

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze "Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate Professional" (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.builddesk.pl " (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate Professional.
 2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu.
 3. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl .

II. Zakres usług

 1. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional - aplikacja generująca raporty pozwala na uzyskanie raportów będących wynikiem opracowania danych wprowadzonych w części promesującej BuildDesk Energy Certificate Professional.
 2. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem BuildDesk, świadectwa energetycznego w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Art.5 ust.3.
 3. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem BuildDesk, raportu będącego projektowaną charakterystyką energetyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 4. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z Sewerem BuildDesk, raportu cieplno-wilgotnościowego stanowiącego analizę przegród budowlanych pod kątem spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 5. Usługodawca może rozbudowywać aplikacje o inne możliwe do wygenerowania raporty a ich udostępnienie nie wymaga zmiany niniejszych Warunków Korzystania.
 6. Usługodawca zapewnia, że aplikacja zapewnia generowanie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
 7. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wskazanego w ust. 6 aplikacja korzysta z danych klimatycznych udostępnionych na stronach Ministerstwa Infrastruktury pod adresem http://www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm. Użytkownik akceptując niniejsze "Warunki korzystania" oświadcza, że zapoznał się z opisem dostępnym na stronie internetowej pod wskazanym adresem a w szczególności z zapisem nakładającym na osobę sporządzającą świadectwo energetyczne odpowiedzialność za wykorzystanie danych klimatycznych udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury na potrzeby sporządzania świadectw energetycznych.
 8. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za wykonanie obliczeń na podstawie danych klimatycznych pochodzących ze stacji meteorologicznych, gdzie zakres danych obejmuje niepełne 30-letnie ciągi pomiarowe. Stacje te są oznaczone w aplikacji i użytkownik decyduje o wykorzystaniu danych klimatycznych z nich pochodzących.
 9. Usługodawca oświadcza, że w żaden sposób nie oferuje wyżej wymienionych danych klimatycznych w celach komercyjnych i że są one wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia sporządzenia świadectwa energetycznego.
 10. Usługodawca oświadcza, że aktualizacja systemu BuildDesk Energy Certificate Professional zostaje wstrzymane z dniem 31 maja 2019 roku i po tej dacie żadne dalsze zmiany i aktualizacje nie będą dokonywane.

III. Użytkownicy

 1. Świadectwo energetyczne wygenerowane przez serwer BuildDesk Energy Certificate jest dokumentem urzędowym i może zostać sporządzone jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Artykuł 5, ustęp 8 .
 2. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku może stanowić załącznik do projektu budowlanego i może zostać sporządzona jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe.
 3. BuildDesk Polska Sp. z o.o. nie weryfikuje uprawnień użytkowników do sporządzania świadectw energetycznych oraz do projektowania i nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie świadectwa energetycznego oraz projektowanej charakterystyki energetycznej przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień.

IV. Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji off-line umożliwiające prawidłowe stosowanie BDEC to system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/VISTA, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Pewne funkcje programu wymagają połączenia z Internetem i zainstalowania w komputerze użytkownika przeglądarki internetowej. Dla stosowania wersji on-line aplikacji promesującej w przeglądarkach powinien być zainstalowany plug-in Adobe Flash Player 8.0 lub nowszy.
 2. Do otwierania plików *.pdf z potrzebny jest program Adobe Reader 5.0 lub nowszy.

V. Sposób korzystania z aplikacji

 1. Wprowadzenie danych umożliwiających generowanie świadectw energetycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej do BuildDesk Energy Certificate w jej części promesującej nie wymaga rejestracji.
 2. Generowanie świadectw energetycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej za pośrednictwem serwera BuildDesk Energy Certificate wymaga zarejestrowania się użytkownika w serwisie www.builddesk.pl
 3. Po przygotowaniu danych za pomocą BuildDesk Energy Certificate Professional - aplikacji promesującej użytkownik loguje się do serwera BuildDesk i zamawia raport szczegółowy - projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, świadectwo energetyczne budynku, raport cieplno - wilgotnościowy lub inny raport oferowany przez usługodawcę.
 4. Raport przygotowywany jest na serwerze w formacie Adobe Acrobat pdf i przygotowywany jest do pobrania przez Użytkownika.

VI. Płatność

 1. Konto professional jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie raportów oraz korzystanie z usług dodanych przez określony czas, który w zależności od wybranej opcji wynosi 3 miesiące, 6 miesięcy bądź rok. Konto może posiadać ograniczenie dzienne ilości generowanych raportów. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń zawarte sa w cenniku.
 2. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionego konta czasowego Professional, płatność za wygenerowanie świadectwa energetycznego jest dokonywana za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych "kredytami".
 3. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta czasowego Professional bądź zakupienia "kredytów" za pośrednictwem serwisu płatności.pl, prowadzonego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.
 4. Za każdy dokonany zakup konta czasowego Professional lub "kredytów" Użytkownik otrzymuje fakturę w postaci pliku w formacie pdf. Plik wysyłany jest na adres mailowy podany w chwili rejestracji. Użytkownik może zażyczyć sobie przesłania faktury drukowanej zaznaczając odpowiednią opcję w chwili dokonywania zakupu. Faktura drukowana zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym.
 5. Opłata za raporty wygenerowane powyżej limitu dziennego konta czasowego Professional będzie obliczana według cennika zamieszczonego na stronie internetowej portal.builddesk.pl oraz www.builddesk.pl z tym, że Usługodawca zastrzega sobie możliwość oferowania warunków promocyjnych zakupu "kredytów" dla posiadaczy aktywnych kont professional. Użytkownik, który wykorzystał dzienny limit generowania raportów będzie informowany o konieczności zakupienia "kredytów" dla wygenerowania raportów w ilości przekraczającej limit dzienny. Możliwość wygenerowania raportów w ilości przekraczającej limit dzienny możliwa jest dopiero po dokonaniu zakupu kredytów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kredytu.

VII. Rejestracja i weryfikacja

 1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji BuildDesk Energy Certificate są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.

VIII. Inne dane

 1. Zgodnie z sekcją V. Warunków korzystania dane budynku wprowadzone do systemu są zapamiętywane i przechowywane w serwerze przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać te dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku. Udostępnieniu nie podlega adres budynku. Usługodawca zapewnia, że dane te nie zostaną wykorzystane w celu sporządzenia oferty na wykonanie świadectwa energetycznego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.
 4. Dane techniczne budynku oraz jego lokalizacja są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.

Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit

 

BuildDesk Energy Audit jest programem obliczeniowym do przygotowania audytów energetycznych i remontowych przy modernizacji budynków. Program umożliwia przeliczenie wartości uzyskanych dzięki modernizacji oszczędności zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz normą PN EN ISO 13790:2008. W połączeniu z serwerem BuildDesk (serwer generacji wydruków) umożliwia przygotowanie opracowań takich jak m.in. audyt termomodernizacyjny, audyt remontowy, audyt energetyczny.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze "Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit" (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.builddesk.pl " (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit.
 2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu.
 3. Aplikacja BuildDesk Energy Audit jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl .

II. Zakres usług

 1. Aplikacja BuildDesk Energy Audit pozwala na przeprowadzenie kompletnego audytu energetycznego budynku zgodnego z wymogami ustawy z dnia 21 listopada2008 . o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W wyniku użytkowania aplikacji BuildDesk Energy Audit Użytkownik otrzymuje kompletny wydruk, który po podpisaniu przez audytora może stanowić element dokumentacji do wniosku o kredyt z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, weryfikowany przez bank.
 2. Program przygotowuje opracowanie w wersji elektronicznej PDF. Opracowanie to jest pełnym dokumentem zgodnym ze wzorem audytu energetycznego i części audytu remontowego według rozporządzenia w spawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.
 3. Usługodawca oświadcza, że aktualizacja systemu BuildDesk Energy Audit zostaje wstrzymana z dniem 31 maja 2019 roku i po tej dacie żadne dalsze zmiany i aktualizacje nie będą dokonywane.

III. Użytkownicy

 1. BuildDesk Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji audytu sporządzonego za pośrednictwem aplikacji BuildDesk Energy Audit przez weryfikatora i uzyskania w oparciu o ten audyt kredytu termomodernizacyjnego lub kredyt remontowego.
 2. BuildDesk Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie audytu przez użytkownika i za odrzucenie go przez weryfikatora.

IV. Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji off-line umożliwiające prawidłowe stosowanie BDEA to system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/VISTA, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Pewne funkcje programu wymagają połączenia z Internetem i zainstalowania w komputerze użytkownika przeglądarki internetowej. Dla stosowania wersji on-line aplikacji promesującej w przeglądarkach powinien być zainstalowany plug-in Adobe Flash Player 8.0 lub nowszy.
 2. Do otwierania plików *.pdf z potrzebny jest program Adobe Reader 5.0 lub nowszy.

V. Sposób korzystania z aplikacji

 1. Korzystanie z aplikacji Energy Audit w pełnym zakresie z możliwością dokonywania wydruków sporządzonych audytów szczegółowych, które mogą stanowić element dokumentacji do wniosku o kredyt termomodernizacyjny lub remontowy zgodnie z sekcją II.1. wymaga zarejestrowania się Użytkownika w serwisie BuildDesk na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis www.builddesk.pl , posiadania aktywnego konta w serwisie oraz dokonania opłaty poprzez wykupienie Kredytów lub konta Audyt opisanego w rozdziale VI Płatność niniejszych Warunków korzystania. Po wejściu na stronę aplikacji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami korzystania.
 2. Bez rejestracji w serwisie i konieczności uiszczenia opłaty Użytkownik może korzystać z aplikacji w ograniczonym zakresie, który umożliwia mu uzyskiwanie wyników optymalizacji i wariantów modernizacji, który pozwalają na wstępna ocenę czy możliwe jest uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej i w jakim zakresie. Użytkownik może pobrać program ze strony www.builddesk.pl/oprogramowanie lub ze strony http://www.bdec.builddesk.pl. Program po zainstalowaniu na komputerze użytkownika pozwala na wprowadzenie danych i uzyskanie ww. wyników.
 3. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w serwisie system automatycznie przesyła wcześniej wprowadzony przez Użytkownika projekt w programie BDEA na serwer, gdzie zapisuje go na koncie Użytkownika. Po przesłaniu wprowadzonych danych przez Użytkownika następuje ich analiza, wycena generacji audytu i po akceptacji Użytkownika wykonanie audytu, który zostaje wygenerowany w postaci pliku PDF. Audyt jest zapamiętywany i przechowywany także na serwerze Usługodawcy i Użytkownik może go dalej pobierać.
 4. Dane techniczne budynku, a także adres budynku wprowadzone w celu przeprowadzenia audytu przez Użytkownika są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.

VI. Płatność

 1. Płatność za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl, opisane w niniejszych Warunkach korzystania może być dokonana poprzez: wykupienie konta Audyt, bądź poprzez zakup umownych jednostek płatniczych zwanych Kredytami.
 2. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionego konta czasowego Audyt, płatność za wygenerowanie świadectwa energetycznego jest dokonywana za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych "kredytami", zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej bdea.builddesk.pl.
 3. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta czasowego Audyt bądź zakupienia "kredytów" za pośrednictwem serwisu płatności.pl, prowadzonego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.
 4. Za każdy dokonany zakup konta czasowego Audyt lub "kredytów" automatycznie wystawiana jest faktura. Użytkownik może zażyczyć sobie przesłania faktury drukowanej zaznaczając odpowiednią opcję w chwili dokonywania zakupu. Faktura drukowana zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym. Istnieje również możliwość uzyskania podglądu faktury droga elektroniczną w formacie PDF. Ponadto cały czas na koncie Użytkownika w historii zakupów ma on dostęp do podglądów wygenerowanych faktur. Istnieje również dodatkowa możliwość otrzymania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF z autoryzowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły dot. otrzymywania takich faktur są określone w osobnym regulaminie dotyczącym otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
 5. Opłata za audyty wygenerowane powyżej limitu dziennego konta czasowego Audyt będzie obliczana według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.builddesk.pl i stron jej podległych z tym, że Usługodawca zastrzega sobie możliwość oferowania warunków promocyjnych zakupu "kredytów" dla posiadaczy aktywnych kont Audyt. Użytkownik, który wykorzystał dzienny limit generowania audytów będzie informowany o konieczności zakupienia "kredytów" dla wygenerowania audytów w ilości przekraczającej limit dzienny. Możliwość wygenerowania audytów w ilości przekraczającej limit dzienny możliwa jest dopiero po dokonaniu zakupu kredytów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kredytu oraz cen konta Audyt.

VII. Rejestracja i weryfikacja

 1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji BuildDesk Energy Audit są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.
 5. Dane osobowe osób trzecich (fizycznych i prawnych) wymagane w audycie nie są gromadzone a uzupełnienie ich w samym dokumencie odbywa się już po wygenerowaniu opracowania w pliku PDF. Dane te nie są w żaden sposób gromadzone i przetwarzane przez usługodawcę. Za sposób i zakres wykorzystania tych danych ponosi odpowiedzialność wyłącznie Użytkownik wprowadzający te dane.

VIII. Inne dane

 1. Zgodnie z sekcją V. Warunków korzystania dane budynku z wyłączeniem jego właściciela, inwestora wprowadzone do systemu są zapamiętywane i przechowywane w serwerze przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać te dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku. Udostępnieniu nie podlega adres budynku. Usługodawca zapewnia, że dane te nie zostaną wykorzystane w celu sporządzenia oferty na wykonanie audytu energetycznego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.
 4. Dane techniczne budynku oraz jego lokalizacja są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.

Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Eko Efekt

 

BuildDesk Eko Efekt (BDEE) jest programem obliczeniowym do przygotowania efektów ekologicznych. Program umożliwia przeliczenie wartości emisji gazów cieplarnianych oraz tzw. efektu ekologicznego czyli zmniejszenia emisji w wyniku odpowiednich działań modernizacyjnych. W połączeniu z serwerem BuildDesk (serwer generacji wydruków) umożliwia przygotowanie opracowań takich jak m.in. efekt ekologiczny modernizacji, efekt ekologiczny budynku.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze "Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Eko Efekt" (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.builddesk.pl (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji BuildDesk Eko Efekt.
 2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu. Aplikacja BuildDesk Eko Efekt jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl.

II. Zakres usług

 1. Aplikacja BuildDesk Eko Efekt pozwala na przeprowadzenie analizy redukcji emisji gazów, w wyniku wykonania modernizacji budynku, źródła ciepła. Opracowanie efektu ekologicznego pozwala na wykonanie opracowania mogącego służyć jako element dokumentacji do uzyskania dofinansowania w ramach środków unijnych lub dofinansowań NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub innych grantów finansowych, w ramach których wytyczną jest wskazanie na zmniejszenie emisji gazów.
 2. Program przygotowuje opracowanie w wersji elektronicznej PDF. Opracowanie to jest pełnym dokumentem przedstawiającym wyniki obliczeń wraz z podstawowymi informacjami na temat wprowadzanych danych.
 3. Usługodawca oświadcza, że aktualizacja systemu BuildDesk Eko Efekt zostaje wstrzymana z dniem 31 maja 2019 roku i po tej dacie żadne dalsze zmiany i aktualizacje nie będą dokonywane.

III. Użytkownicy

 1. BuildDesk Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, którego częścią jest efekt ekologiczny wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Eko Efekt.
 2. BuildDesk Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie efektu ekologicznego przez użytkownika i za odrzucenie go jednostkę weryfikująca dokumentację.

IV. Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji off-line umożliwiające prawidłowe stosowanie BDEE to system operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/VISTA, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Pewne funkcje programu wymagają połączenia z Internetem i zainstalowania w komputerze użytkownika przeglądarki internetowej. Dla stosowania wersji on-line aplikacji w przeglądarkach powinien być zainstalowany plug-in Adobe Flash Player 8.0 lub nowszy.
 2. Do otwierania plików *.pdf z potrzebny jest program Adobe Reader 5.0 lub nowszy.

V. Sposób korzystania z aplikacji

 1. Korzystanie z aplikacji BuildDesk Eko Efekt w pełnym zakresie z możliwością dokonywania wydruków sporządzonych efektów ekologicznych, które mogą stanowić element dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zgodnie z sekcją II.1. wymaga zarejestrowania się Użytkownika w serwisie BuildDesk na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis www.builddesk.pl ,. Po wejściu na stronę aplikacji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami korzystania.
 2. Użytkownik może korzystać z aplikacji w pełnym zakresie, umożliwiającym uzyskiwanie wyników efektu ekologicznego, które pozwalają na wstępną ocenę uzyskanych efektów zastosowanej modernizacji lub analizę wpływu na środowisko danego obiektu. Użytkownik może pobrać program ze strony www.builddesk.pl/oprogramowanie lub ze stronybdec.builddesk.pl. Program po zainstalowaniu na komputerze użytkownika pozwala na wprowadzenie danych i uzyskanie ww. wyników.
 3. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w serwisie, system automatycznie przesyła wcześniej wprowadzony przez Użytkownika projekt w programie BDEE na serwer, gdzie zapisuje go na koncie Użytkownika. Po przesłaniu wprowadzonych danych przez Użytkownika wykonywane jest opracowanie efektu ekologicznego, który zostaje wygenerowany w postaci pliku PDF. Efekt ekologiczny jest zapamiętywany i przechowywany także na serwerze Usługodawcy i Użytkownik może go dalej pobierać.

VI. Płatność

 1. Płatność za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl, opisane w niniejszych Warunkach korzystania może być dokonana poprzez: wykupienie konta Pro Audyt, bądź Pro Standard bądź Pro Max, bądź poprzez zakup umownych jednostek płatniczych zwanych Kredytami.
 2. Konto Pro Audyt jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie efektów ekologicznych, audytów oraz korzystanie z usług dodanych przez określony czas, który w zależności od wybranej opcji wynosi 3 miesiące, 6 miesięcy bądź rok. Opłaty za konto Audyt zamieszczone są w cenniku znajdującym się na stronie www.builddesk.pl . Konto może posiadać ograniczenie dzienne ilości generowanych audytów. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń zawarte są w cenniku.
 3. Konto Pro Standard i Pro Max jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie efektów ekologicznych, świadectw energetycznych, projektowanych charakterystyk energetycznych oraz dodanych usług przez określony czas, który w zależności od wybranej opcji wynosi 3 miesiące, 6 miesięcy bądź rok. Opłaty za konto Pro Standard i Pro Max zamieszczone są w cenniku znajdującym się na stronie www.builddesk.pl . Konto może posiadać ograniczenia ilości generowanych opracowań. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń zawarte są w cenniku.
 4. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionego konta czasowego Audyt, Pro Standard lub Pro Max, płatność za wygenerowanie efektu ekologicznego jest dokonywana za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych "kredytami", zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.builddesk.pl .
 5. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta czasowego Audyt, Pro Standard lub Pro Max bądź zakupienia "kredytów" za pośrednictwem serwisu płatności.pl, prowadzonego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.
 6. Za każdy dokonany zakup konta czasowego Audyt, , Pro Standard, Pro Max lub "kredytów" automatycznie wystawiana jest faktura. Użytkownik może zażyczyć sobie przesłania faktury drukowanej zaznaczając odpowiednią opcję w chwili dokonywania zakupu. Faktura drukowana zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym. Istnieje również możliwość uzyskania podglądu faktury drogą elektroniczną w formacie PDF. Ponadto cały czas na koncie Użytkownika w historii zakupów ma on dostęp do podglądów wygenerowanych faktur.
 7. Opłata za efekty ekologiczne wygenerowane po opłaceniu ich za pomocą kredytów będzie obliczana według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.builddesk.pl i stron jej podległych z tym, że Usługodawca zastrzega sobie możliwość oferowania warunków promocyjnych zakupu "kredytów"
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kredytu oraz cen konta Audyt, Pro Standard i Pro Max.

VII. Rejestracja i weryfikacja

 1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji BuildDesk Eko Efekt są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.
 5. Dane osobowe osób trzecich (fizycznych i prawnych) wymagane w efekcie ekologicznym nie są gromadzone a uzupełnienie ich w samym dokumencie odbywa się już po wygenerowaniu opracowania w pliku PDF. Dane te nie są w żaden sposób gromadzone i przetwarzane przez usługodawcę. Za sposób i zakres wykorzystania tych danych ponosi odpowiedzialność wyłącznie Użytkownik wprowadzający te dane.

VIII. Inne dane

 1. Zgodnie z sekcją V. Warunków korzystania dane budynku z wyłączeniem jego właściciela, inwestora wprowadzone do systemu są zapamiętywane i przechowywane w serwerze przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać te dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku. Udostępnieniu nie podlega adres budynku. Usługodawca zapewnia, że dane te nie zostaną wykorzystane w celu sporządzenia oferty na wykonanie efektu ekologicznego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.
 4. Dane techniczne budynku oraz jego lokalizacja są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.